Accountantscontrole

Accountantscontrole

Bij een accountantscontrole controleren we of je jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van je onderneming en of deze voldoet aan de wet. Op basis hiervan ontvang je een controleverklaring bij je jaarrekening.

Wanneer ben je controleplichtig?

De wettelijke controle op jaarrekeningen is door de overheid in het leven geroepen om het vertrouwen van het publiek in het maatschappelijk economisch verkeer te versterken en om belanghebbenden zekerheid te verschaffen over de financiële positie van je onderneming.

Je onderneming is controleplichtig als je 2 opeenvolgende boekjaren voldoet aan tenminste 2 van de volgende criteria:

  1. balanstotaal is groter dan 6 miljoen euro
  2. netto-omzet is groter dan 12 miljoen euro
  3. gemiddeld aantal werknemers is 50 of meer

Een wettelijke controle van je jaarrekening mag alleen worden uitgevoerd door een accountant die beschikt over een vergunning op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Wij beschikken over een Wta-vergunning.

Vrijwillige controle

Een accountantscontrole kan je ook vrijwillig laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om duidelijkheid te verstrekken aan aandeelhouders of financiers. Of als het in de statuten van je organisatie is opgenomen. Dit komt vaak voor bij stichtingen, verenigingen en coöperaties.

Wat houdt een accountantscontrole in?

Bij een accountantscontrole analyseren en valideren we de financiële informatie van je onderneming, maar we kijken ook naar je administratieve organisatie en mogelijke risico’s. Centraal in onze aanpak staan je onderneming, je branche, je activiteiten en je doelstellingen. Van daaruit verschaffen we je inzicht in het functioneren van je onderneming, zodat de accountantscontrole een waardevol instrument wordt voor je onderneming.

De uitkomst van onze controle rapporteren we in de vorm van een controleverklaring bij de jaarrekening. Ook verstrekken we een managementletter en/of een accountantsverslag met aanbevelingen en adviezen. Samen met jou gaan we na hoe je eventuele verbeterpunten het beste in je organisatie kan doorvoeren. Op deze manier willen we je ondersteunen bij het realiseren van je bedrijfsdoelstellingen.

Wilt u een vrijblijvend adviesgesprek?